obraz - logo-uo-nowe.gifobraz - logo.jpg


obraz - logo-100uo.jpg


obraz - Baner1studencka.jpg

obraz - logo_azs.jpg


Regulamin Komisji ds. wyboru Najlepszych Kół Naukowych Uniwersytetu OpolskiegoRegulamin Komisji ds. wyboru Najlepszych Kół Naukowych Uniwersytetu Opolskiego

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Komisja ds. wyboru Najlepszych Kół Naukowych Uniwersytetu Opolskiego została powołana przez Forum Studenckiego Ruchu Naukowego.

2. Skład Komisji potwierdza załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Do zadań Komisji należy w szczególności:

a) Sprawdzenie sprawozdań złożonych przez Koła Naukowe do dwóch tygodni od daty zakończenia składania sprawozdań,

b) Na podstawie złożonych sprawozdań , nagrodzić punktami szczególne osiągnięcia Kół Naukowych (zgodnie z regulaminem Komisji ds. wyboru Najlepszych Kół Naukowych Uniwersytetu Opolskiego),

c) Wybór najlepszego Koła Naukowego na każdym z Wydziałów Uniwersytetu Opolskiego,

d) Wybór Najlepszego Koła Naukowego Nauk Ścisłych oraz Humanistycznych.

4. Komisja punktuje tylko osiągnięcia oraz wydarzenia, które nosiły znamiona działalności naukowej oraz edukacyjnej promującej Uniwersytet Opolski.

5. Pod uwagę brane będą tylko i wyłącznie działania zawierające się w przedziale czasowym od stycznia do grudnia poprzedzającym rok składania sprawozdań potwierdzone certyfikatami jednoznacznie określającymi cel i charakter działalności.

6. Koła Naukowe zobowiązane są do poprawnej klasyfikacji działalności naukowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu. Niepoprawnie sklasyfikowana działalność nie zostanie punktowana.

7. Sprawozdanie złożone przez Koło Naukowe jest formą opisu działalności Koła Naukowego, jego zadaniem jest jasne zobrazowanie specyfiki KN, załącznik nr 2 jest jedynie podsumowaniem zwartej w nim treści.

8. Jedno osiągnięcie może być uwzględnione tylko jeden raz w całym wniosku, powtórzenia nie zostaną punktowane. Jednej działalności nie można rozbijać na kilka kryteriów. Takie działania nie zostaną punktowane.

9. Komisja ma prawo wykluczyć z konkursu Koło naukowe, które w swoim sprawozdaniu zawarło nieprawdziwe informacje.

10. Przewodniczący Kół którzy podpisują się pod sprawozdaniem z działalności rocznej przypominamy , iż „poświadczenie nieprawdy jest przestępstwem podlegającym karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat”.

Rozdział II

Opis kryteriów

1. Granty naukowe

Maksymalna liczba punktów do uzyskania - 60

1.a. Za każdy otrzymany, wykazany w sprawozdaniu z działalności Koła Naukowego, grant naukowy przyznany w roku poprzedzającym rok oceny złożonych
sprawozdań - 20 pkt.

1.b. Aktywne uczestnictwo członków koła w realizacji grantu potwierdzone przez pracownika naukowego Uniwersytetu Opolskiego – 10 pkt.

2. Publikacja naukowa w czasopismach naukowych znajdujących się na liście filadelfijskiej (ISI Master Journal List), oraz w wykazie w European Reference Index for the Humanities (ERIH) –15 pkt.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania - 60

Za każdą publikację członka KN w czasopiśmie z poniższej listy, KN otrzymują piętnaście punktów. Maksymalnie w tej kategorii KN może otrzymać 60 punktów.

Lista polskich czasopism naukowych znajdujących się na liście filadelfijskiej znajduje się pod adresem: http://www.bg.pw.edu.pl/dane/Sprawdz_sam/LF_polskie.pdf

Wykaz ERIH: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_12/7a63a942b3b0ca4baf8e3e59d55b4e10.pdf


3. Publikacja naukowa członka KN w czasopismach punktowanych przez Komitet Badań Naukowych – 12 pkt.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania -36

Każda publikacja w czasopiśmie naukowym, które znajduje się na zamieszczonej niżej liście, jest punktowana na 12 punktów. W tej kategorii KN może otrzymać maksymalnie 36 punktów.

http://kbn.icm.edu.pl/finauki98/lista/

4. Wydanie publikacji zawierającej nr ISSN, ISBN – 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania - 40

Punktowana jest liczba artykułów/publikacji bez względu na liczbę autorów.

5. Aktywny udział w konferencjach międzynarodowych – 15 pkt.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania -60

Premiowany jest każdy referat wygłoszony podczas konferencji międzynarodowej lub zaprezentowany poster (załącznik: plan konferencji potwierdzający sekcję posterową w trakcie trwania konferencji). Odpowiednio, jeśli KN posiadało trzyosobową delegację na jednej konferencji międzynarodowej i każdy z delegatów posiadał odrębny referat, KN otrzymuje za to kryterium 45 punktów.

6. Aktywny udział w konferencjach ogólnopolskich – 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 40

Premiowany jest każdy referat wygłoszony podczas konferencji ogólnopolskiej lub zaprezentowany poster (załącznik: plan konferencji potwierdzający sekcję posterową w trakcie trwania konferencji).

7. Organizacja konferencji naukowej/ organizacja wystawy prac członków KN.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 40

Punktowane będą tylko te konferencje/wystawy, które odbyły się w okresie obejmującym sprawozdanie roczne z działalności. Nie będą punktowane konferencje, które obecnie są w trakcie organizacji, bądź ich organizacja jest planowana. Każda aktywność musi zostać potwierdzona przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjneg Wystawy organizowane przez Koło Naukowe punktowane w tym kryterium muszą być pracą własną członków Koła.

7.a. Organizacja międzynarodowej konferencji/wystawy przez członków koła- 10 pkt.

7.b. Organizacja konferencji/wystawy ogólnopolskiej – 7 pkt.

7.c. Organizacja konferencji/wystawy środowiskowej – 5 pkt.

8. Współpraca z innymi podmiotami naukowymi / kulturalnymi lub edukacyjnym– 4 pkt.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania - 16

Punktowana jest współpraca, która ma związek z działalnością koła, a podmiotem współpracującym jest jednostka o charakterze naukowym lub edukacyjnym. Wymagane jest poświadczenie w formie podpisu oraz pieczęci osoby wystawiającej zaświadczenie od jednostki, z którą nawiązana została współpraca oraz poświadczenie współpracy przez UO. Poświadczając współpracę należy wskazać jej czas trwania, charakter oraz efekty.

9. Współpraca z kołami naukowymi działającymi na Uniwersytecie Opolskim– 2pkt. Maksymalna liczba punktów do uzyskania -12

Punktowana jest współpraca z innymi jednostkami, kołami naukowymi Uniwersytetu Opolskiego, w ramach której podjęte zostały działania naukowe. Nie będzie punktowana współpraca na zasadzie przynależności tych samych osób do dwóch kół naukowych – TO NIE JEST WSPÓŁPRACA KÓŁ!

10. Warsztaty / Szkolenia – 5 pkt.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania -25

Punktowane będą warsztaty / szkolenia o charakterze naukowym, które miały znaczący wpływ na działalność koła oraz zostały zorganizowane dla członków koła, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, punkty za aktywność są przyznawane są za charakter pracy bez względu na liczbę uczestników szkolenia/warsztatu:

10.a. Organizacja / przeprowadzenie szkolenia/warsztatu – 5pkt

10.b. uczestnictwo w szkoleniu – 2pkt

11. Projekty / Programy/ Badania Naukowe – 5pkt.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 25

Punktowane są Programy / Projekty/ Badania, które zostały wprowadzone w życie lub ich efekt jest widoczny. Nie będą punktowane projekty, które zostały wykonane w celach hobbystycznych, nie były związane z działalnością koła lub nie zostały one zrealizowane w części lub w całości. Badania naukowe będą punktowane, jeśli ich wyniki zostały opublikowane lub upowszechnione.

12. Wyjazdy studyjne / naukowe – 5 pkt.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 15

Punktowane są wyjazdy o charakterze naukowym, poszerzające możliwości oraz wiedzę członków koła. Nie są punktowane: wspólne wyjazdy integracyjne, do teatru, kina itp. Wyjazdem naukowym jest np. wyjazd Fizyków do CERN-u, Chemików do Centrum Czystych Technologii Węglowych etc.

13. Organizacja spotkań/wykładów/debat związanych z działalnością KN- 2 pkt. Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 20

Punktowana jest organizacja spotkań/wykładów/debat, które noszą znamiona spotkań naukowych, poszerzającą wiedzę członków Koła Naukowego oraz promującą UO

Rozdział III

Postanowienia Końcowe

1. Powyższy regulamin dotyczy wyboru Najlepszych Kół Naukowych Uniwersytetu Opolskiego w roku poprzedzającym ocenę sprawozdań z działalności KN.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.11.2015 r.

zalacznik-nr-1.pdf

Zalacznik-nr-2.pdf

Zalacznik-nr-2.doc - wersja edytowalna
Przewodniczący Forum Studenckiego Ruchu Naukowego 
Uniwersytetu Opolskiego

Mateusz Slabik

Tel: 794 668 080, e-mail: kn@uni.opole.pl

Sekretarz Forum Studenckiego Ruchu Naukowego
Uniwersytetu Opolskiego

Katarzyna Bogajewicz

782 471 925

dol