obraz - logo-uo-nowe.gifobraz - logo.jpg


obraz - logo-100uo.jpg


obraz - Baner1studencka.jpg

obraz - logo_azs.jpg


RegulaminRegulamin
Forum Studenckiego Ruchu Naukowego
Uniwersytetu Opolskiego 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

§1

Postanowienia ogólne

1.Forum Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Opolskiego, zwane dalej Forum, jest reprezentacją studenckich kół naukowych zarejestrowanych na Uniwersytecie Opolskim. 

2.W skład Forum wchodzą wszystkie zarejestrowane i niezawieszone studenckie koła naukowe na Uniwersytecie Opolskim, zwane dalej „podmiotami tworzącymi Forum”. 

 

§2

Cele Forum

1.Do celów Forum należy w szczególności:

a.rozwijanie studenckiego ruchu naukowego na Uniwersytecie Opolskim,

b.promowanie współpracy podmiotów tworzących Forum,

c.diagnozowanie i rozwiązywanie problemów studenckiego ruchu naukowego,

d.informowanie społeczności studenckiej o działaniach podmiotów tworzących Forum.

 

§3

Organy Forum

1.Forum działa poprzez swoje organy.

2.Organem stanowiącym Forum jest Zebranie Ogólne Forum.

3.Organem wykonawczym Forum jest Rada Wykonawcza Forum

 

§4

Zebranie Ogólne Forum

1.Zebranie Ogólne Forum jest organem stanowiącym Forum.

2.Do zadań Zebrania Ogólnego Forum należy:

a.wybór członków Rady Wykonawczej Forum,

b.kontrola działalności Rady Wykonawczej Forum,

c.uzgadnianie form współpracy i integracji podmiotów tworzących Forum.

 

§5

Rada Wykonawcza Forum

1.Organem wykonawczym Forum jest Rada Wykonawcza.

2.Do zadań Rady Wykonawczej Forum należy:

a.reprezentowanie Forum na zewnątrz, w szczególności wobec władz Uniwersytetu Opolskiego, organów Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego oraz instytucji rządowych, samorządowych i innych,

b.opiniowanie wniosków podmiotów tworzących Forum o przyznanie dofinansowania ze środków finansowych Uniwersytetu Opolskiego, zgodnie z postanowieniami rozdziału IV niniejszego Regulaminu,

c.propagowanie wśród studentów idei studenckiego ruchu naukowego,

d.wykonywanie innych zadań nie określonych w niniejszym Regulaminie, uznanych za konieczne przez Radę Wykonawczą Forum lub zleconych przez Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

 

§6

Przedstawiciele w Parlamencie Studenckim

1.Przedstawicielami Forum w Parlamencie Studenckim Uniwersytetu Opolskiego są przewodniczący Rady Wykonawczej Forum i 2 osoby wybrane na czas dwóch lat kalendarzowych przez Zebranie Ogólne Forum spośród przedstawicieli podmiotów tworzących Forum w liczbie określonej w przepisach odrębnych.

2.Rada Wykonawcza Forum informuje Zarząd Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego o zmianach w składzie przedstawicieli Forum w Parlamencie Studenckim Uniwersytetu Opolskiego.

3.Wybieralny przedstawiciel Forum w Parlamencie Studenckim Uniwersytetu Opolskiego może zostać odwołany przez Zebranie Ogólne Forum większością 2/3 głosów na wniosek Rektora Uniwersytetu Opolskiego, Rady Wykonawczej Forum lub co najmniej 10 członków Zebrania Ogólnego Forum.

 

Rozdział II

Zebranie Ogólne Forum

§7

Skład

1.W skład Zebrania Ogólnego Forum wchodzą:

a.członkowie Rady Wykonawczej Forum,

b.po stałym 1 przedstawicielu delegowanym przez każdy z podmiotów tworzących Forum.

2.Przedstawicielem podmiotu tworzącego Forum może być tylko student Uniwersytetu Opolskiego wchodzący w skład tego podmiotu. Kadencja przedstawiciela podmiotu tworzącego Forum obejmuje okres roku akademickiego.

3.Ta sama osoba może być przedstawicielem tylko jednego podmiotu tworzącego Forum.
a. delegata może zastąpić inny członek danego podmiotu jednak zobowiązany jest on przedstawić Radzie Wykonawczej upoważnienie w formie pisemnej.

 

§8

Głosowania i uchwały

1.Zebranie Ogólne Forum podejmuje uchwały w celu realizacji swoich zadań. Uchwały Zebrania Ogólnego Forum zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.

2.Głosowania na Zebraniu Ogólnym Forum są jawne. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach personalnych oraz na wniosek co najmniej 3 członków Zebrania Ogólnego Forum.

3.Każdy członek Zebrania Ogólnego Forum dysponuje 1 głosem.

 

§9

Komisja skrutacyjna

1.Funkcję komisji skrutacyjnej podczas głosowań Zebrania Ogólnego Forum pełni 2 członków Rady Wykonawczej Forum. 

 

§10

Prowadzenie obrad

1.Obrady Zebrania Ogólnego prowadzi przewodniczący Rady Wykonawczej Forum, a w wypadku jego nieobecności, inny członek Rady Wykonawczej Forum.

2.Obrady Zebrania Ogólnego Forum są jawne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Przed głosowaniem osoba prowadząca obrady może, w razie wątpliwości, upewnić się, którzy uczestnicy obrad dysponują prawem głosu.

 

§11

Zwoływanie posiedzeń i obowiązek obecności

1.Zebranie Ogólne Forum zwołuje Rada Wykonawcza Forum nie rzadziej niż 2 razy w semestrze z inicjatywy własnej, Rektora Uniwersytetu Opolskiego lub co najmniej 10 członków Zebrania Ogólnego Forum.

2.Rada Wykonawcza Forum podaje informację o Zebraniu Ogólnym Forum na stronie internetowej Forum http://www.kn.uni.opole.pl/ z co najmniej 7dniowym wyprzedzeniem.

3.Nieusprawiedliwiona nieobecność przedstawiciela podmiotu tworzącego Forum na więcej niż połowie  Zebrań Ogólnych Forum w trakcie jednego semestru wyklucza ten podmiot z otrzymywania dofinansowania na następny semestr. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje się u sekretarza Rady Wykonawczej Forum w ciągu 7 dni od ustania przyczyny nieobecności.

 

Rozdział III

Rada Wykonawcza Forum

§12

Skład

1.W skład Rady Wykonawczej Forum wchodzą:

a.przedstawiciele podmiotów tworzących Forum po 1 studencie każdego wydziału Uniwersytetu Opolskiego,

b.osoba delegowana przez Zarząd Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego spośród studentów Uniwersytetu Opolskiego.

2.Kadencja każdego członka Rady Wykonawczej wybranego w wyborach w czasie posiedzenia trwa dwa lata od momentu jego wybrania.

3.Osoba delegowana przez Zarząd Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego nie może pełnić funkcji przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Rady Wykonawczej Forum.

 

§13

Wybory

1. Poszczególnych członków wchodzących w skład Rady Wykonawczej Forum wybiera min. 50% przedstawicieli podmiotów tworzących Forum reprezentujących dany wydział. Jeżeli na zebraniu ogólnym nie ma wymaganej ilości przedstawicieli podmiotów tworzących forum z danego wydziału, wówczas wyboru dokonują obecni przedstawiciele tego wydziału wraz z wszystkimi obecnymi na zebraniu przedstawicielami podmiotów tworzących Forum.

2.Kandydat na członka Rady Wykonawczej Forum składa swoje zgłoszenie w formie pisemnej na ręce osoby prowadzącej obrady Zebrania Ogólnego Forum.

3.Wybory członków Rady Wykonawczej Forum przeprowadza się co najmniej 14 dni przed końcem kadencji dotychczasowej Rady Wykonawczej Forum.
 

 

 

§14

Sprawozdanie i rozliczenie finansowe

1.Rada Wykonawcza Forum składa sprawozdanie ze swojej działalności i rozliczenie finansowe na pierwszym Zebraniu Ogólnym Forum w nowym roku kalendarzowym.

2.Sprawozdanie, o którym mowa w pkt.1, niezwłocznie przedkłada się Rektorowi Uniwersytetu Opolskiego.

 

§15

Podział funkcji

1.Zebranie Ogólne wybiera przewodniczącego Rady Wykonawczej Forum spośród członków Zebrania Ogólnego Forum Studenckiego Ruchu Naukowego;

2.Rada Wykonawcza Forum wybiera ze swojego grona:

a.zastępcę przewodniczącego Rady Wykonawczej Forum,

b.sekretarza Rady Wykonawczej Forum.

3.Do zadań przewodniczącego Rady Wykonawczej Forum należy:

a.poświadczanie swoim podpisem autentyczności uchwał Zebrania Ogólnego Forum i decyzji Rady Wykonawczej Forum,

b.przygotowanie pism, uchwał i innych dokumentów przedstawianych Radzie Wykonawczej Forum do zaopiniowania,

c.zwoływanie posiedzeń Rady Wykonawczej Forum.

4.Zastępca przewodniczącego Rady Wykonawczej Forum wykonuje zadania przewodniczącego Rady Wykonawczej Forum w powierzonym mu zakresie oraz zawsze, gdy przewodniczący nie może wykonywać swoich obowiązków.

5.Do zadań sekretarza Rady Wykonawczej Forum należy:

a.prowadzenie rejestru uchwał Zebrania Ogólnego i decyzji Rady Wykonawczej,

b.sporządzanie protokołów z obrad Zebrania Ogólnego i Rady Wykonawczej, 

c.przechowywanie dokumentów związanych z działalnością Forum.

6.Członkowie Rady Wykonawczej Forum rozdzielają pomiędzy siebie inne zadania, w tym pełnienie funkcji komisji skrutacyjnej podczas Zebrania Ogólnego Forum.

 

§16

Komisje stałe i nadzwyczajne

1.Rada Wykonawcza może tworzyć komisje Rady Wykonawczej, zwane dalej komisjami. Komisje mają charakter problemowy, mogą być stałe i nadzwyczajne.

2. Rada Wykonawcza określa w uchwale nazwę komisji, jej uprawnienia, strukturę wewnętrzną oraz sposób ustalania składu i odwoływania członków komisji. Rada Wykonawcza sprawuje nadzór nad działalnością komisji.

3. Komisje stałe działają w sposób permanentny. Komisje nadzwyczajne tworzone są do wykonania określonego zadania i kończą swoją działalność po jego wykonaniu. Praca komisji nadzwyczajnej nie może trwać dłużej niż 1 rok.

 

§17

Decyzje

1.Rada Wykonawcza Forum podejmuje decyzje w celu realizacji swoich zadań.

2.Decyzje Rady Wykonawczej Forum zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Wykonawczej Forum.

3.Decyzje Rady Wykonawczej Forum muszą posiadać formę pisemną i być opatrzone podpisem przewodniczącego Rady Wykonawczej Forum.

 

§18

Posiedzenia

1.Rada Wykonawcza Forum obraduje na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż dwa razy w semestrze. W miesiącach lipcu, sierpniu i wrześniu posiedzenia Rady Wykonawczej Forum nie są zwoływane.

2.Rada Wykonawcza Forum informuje o  podjętych decyzjach na Zebraniach Ogólnych Forum.

 

§19

Wygaśnięcie członkostwa

1.Wygaśnięcie członkostwa w Radzie Wykonawczej Forum następuje w wyniku: 

a.pisemnej rezygnacji,

b.odwołania przez Zebranie Ogólne Forum większością 2/3 głosów na wniosek Rektora Uniwersytetu Opolskiego, Rady Wykonawczej Forum lub co najmniej 10 członków Zebrania Ogólnego Forum,

c.utraty statusu studenta Uniwersytetu Opolskiego.
d. nieobecności nieusprawiedliwionej na więcej niż połowie zebrań Rady Wykonawczej w semestrze.

2.W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia członkostwa w Radzie Wykonawczej Forum przeprowadza się wybory uzupełniające zgodnie z procedurą określoną w §13 niniejszego Regulaminu.

 

§20

Odwołanie

1.Rada Wykonawcza Forum może zostać odwołana w całości w przypadku rażącego zaniedbywania swoich zadań. Odwołania dokonuje Zebranie Ogólne Forum większością 2/3 głosów na wniosek Rektora Uniwersytetu Opolskiego lub co najmniej 10 członków Zebrania Ogólnego Forum.

2.W przypadku odwołania całego składu Rady Wykonawczej Forum niezwłocznie przeprowadza się wybory zgodnie z §13 niniejszego Regulaminu. Tak powołana Rada Wykonawcza Forum pracuje do końca kadencji odwołanego składu.

 

Rozdział IV

Zasady finansowania

§21

Zadania

1.Rada Wykonawcza Forum podejmuje decyzje w sprawie przyznania środków finansowych na przedsięwzięcia organizowane przez podmioty tworzące Forum. 

 

§22

Budżet i środki finansowe

1.Budżet Rady Wykonawczej Forum stanowią środki finansowe uzyskane przez Forum Studenckiego Ruchu Naukowego na studencki ruch naukowy.

2.Przez pojęcie „środki finansowe” należy rozumieć:

a.środki pochodzące z budżetu Uniwersytetu Opolskiego, wyodrębnione przez Senat Uniwersytetu Opolskiego na studencki ruch naukowy,

b.środki pochodzące z dotacji jednostek rządowych, samorządowych, fundacji i od sponsorów prywatnych pozyskane przez Forum,

c.środki inne, niż wymienione w pkt. 2a i pkt. 2b, pozyskane przez Forum i otrzymane za pośrednictwem Uniwersytetu Opolskiego. 

 

§23

Zatwierdzenie decyzji

1.Decyzje Rady Wykonawczej Forum dotyczące spraw finansowych wymagają zatwierdzenia przez Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

 

§24

Sprawozdanie

1.Każdy podmiot tworzący Forum zobowiązany jest najpóźniej do dnia 31 grudnia każdego roku złożyć na ręce Rektora Uniwersytetu Opolskiego sprawozdanie z działalności za mijający rok kalendarzowy w formie papierowej oraz na krzynkę mailową pod adres kn@uni.opole.pl w formie elektronicznej. Niezłożenie wymienionych dokumentów wyklucza podmiot tworzący Forum z otrzymywania dofinansowania do końca roku kalendarzowego oraz powoduje wykreślenie z bazy Kół Naukowych Uniwersytetu Opolskiego.
2.Termin o którym mowa w pkt.1 na wniosek Koła może ulec zmianie decyzją Rady Wykonawczej.

 

 

§25

Zakres dofinansowania

1. Szczegółowy zakres przedmiotowy dofinansowania stanowi załącznik nr 1. do regulaminu.

2. Zmiana decyzji, o której mowa w pkt. 1., może nastąpić na wniosek Rektora Uniwersytetu Opolskiego lub co najmniej 10 członków Forum. 

 

§26

Złożenie wniosku

1.Podmioty tworzące Forum składają wniosek o dofinansowanie do Rady Wykonawczej w trzech terminach.

2.Terminy, o których mowa w pkt. 1., określa Rada w drodze decyzji do 14. stycznia każdego roku.

3.Wzór wniosku o dofinansowanie zadania w zakresie studenckiej działalności naukowej i kulturalnej określa Rada Wykonawcza Forum. 

4.Wniosek o dofinansowanie składa się w wersji papierowej i elektronicznej.

5.Podmiot tworzący Forum po uzyskaniu pozytywnej decyzji o otrzymaniu dofinansowania, ma obowiązek zablokowania środków w terminie 30 dni pod rygorem cofnięcia dofinansowania.

 

§27

Rozpatrywanie wniosków

1.Rada rozpatruje wnioski o dofinansowanie  nie później niż 14 dni od końca terminu na zgłaszanie wniosków w danej turze. 

§28

Sprawozdanie i rozliczenie

1.Po wypłaceniu środków przyznanych przez Uniwersytet Opolski należy najpóźniej w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji projektu złożyć sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie finansowe z jego realizacji w 2 egzemplarzach do Rady.

2. W razie nierozliczenia wniosku podmiot jest wykluczany ze składania wniosków do momentu rozliczenia zakończonego zadania.

 

§29

Odwołania

1.Odwołanie od decyzji Rady Wykonawczej Forum należy złożyć na ręce Rektora Uniwersytetu Opolskiego w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia decyzji przez Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

2.Odwołanie może dotyczyć przyznania lub nieprzyznania dofinansowania. Rada Wykonawcza Forum rozpatruje odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia złożenia odwołania.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§30

 

1.Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

2.Zmiany w niniejszym Regulaminie może wprowadzać Zebranie Ogólne Forum większością 2/3 głosów na wniosek Rektora Uniwersytetu Opolskiego, większości członków Rady Wykonawczej Forum lub co najmniej 10 członków Zebrania Ogólnego Forum.

3.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Zebranie Ogólne Forum.

4.Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu tracą moc: a.dotychczasowy Regulamin Forum Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Opolskiego.

 

 

 Regulamin przyjęty uchwałą Zebrania Ogólnego z dnia 16 grudnia 2015 r.Przewodniczący Forum Studenckiego Ruchu Naukowego 
Uniwersytetu Opolskiego

Mateusz Slabik

Tel: 794 668 080, e-mail: kn@uni.opole.pl

Sekretarz Forum Studenckiego Ruchu Naukowego
Uniwersytetu Opolskiego

Katarzyna Bogajewicz

782 471 925

dol